หน้าหลัก

เวลา UTC

เวลาสากลเชิงพิกัด

UTC (Universal Time Coordinated หรือ เวลาสากลเชิงพิกัด) เป็นมาตรฐานเวลาสากล. UTC เทียบเท่าได้กับ เวลาสุริยคติปานกลาง (mean solar day) ที่เส้นไพรม์เมริเดียน (ตำแหน่งเส้นแวงหรือลองจิจูด 0° ), เดิมใช้เรียกเป็น GMT. และยังเทียบเท่ากับ เวลา Z หรือเวลาซูลู (Zulu time) ด้วย. เมื่อเป็นเวลา 0 UTC, จะเท่ากับเที่ยงคืนในกรีนิช (อังกฤษ), บนเส้นเมริเดียนของลองจิจูดที่ศูนย์.

UTC คำนวณขึ้นที่สำนักงานชั่ง ตวง วัดระหว่างประเทศ (Bureau International des Poids et Mesures ตัวย่อ BIPM) จากข้อมูลของนาฬิกาประมาณ 200 เรือน ซึ่งกระจายอยู่ในห้องปฏิบัติการระดับชาติเกือบ 50 แห่ง

time.gov ให้ข้อมูล UTC แบบเรียลไทม์.