หน้าหลัก
ภาพ :
โพลีนีเซีย:

GOES - โพลีนีเซีย - อินฟราเรด

ปรับเป็นปัจจุบันหลายครั้งต่อวัน

GOES - โพลีนีเซีย - อินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของMétéo-France )
โพลีนีเซีย:
ภาพ :