หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : อเมริกาเหนือ

USA
GOES USA
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Albany NY
goes_us_alb
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Baltimore MD
goes_us_bwi
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Charlotte NC
goes_us_clt
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Tampa FL
goes_us_tpa
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Detroit MI
goes_us_dtw
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Evansville IN
goes_us_evv
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Montgomery AL
goes_us_mgm
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Minneapolis MN
goes_us_msp
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Little Rock AR
goes_us_lit
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Pierre SD
goes_us_pir
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Wichita KS
goes_us_ict
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Austin TX
goes_us_aus
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Cody WY
goes_us_cod
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Denver CO
goes_us_den
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Albuquerque NM
goes_us_abq
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Lewiston ID
goes_us_lws
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Winnemuca NV
goes_us_wmc
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Las Vegas NV
goes_us_las
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Hawaii
goes_us_hi
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Alaska
goes_us_ak
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Gulf of Mexico
goes_us_gulf
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
Caribbean
goes_us_carib
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
ไอน้ำ
ec
ec
VIS + topo
IR + topo
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS

อเมริกากลาง

ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ssec
ssec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
GOES East
GOES East
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ

มหาสมุทรแปซิฟิก

ec
ec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
IR + VIS
ssec
ssec
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
GOES West
GOES West
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
ภาพ :