หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : เอเชีย

ตุรกี
ตุรกี
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ปริมาณน้ำที่ตกลงมา
เลแวนต์
เลแวนต์
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ปริมาณน้ำที่ตกลงมา
คาบสมุทรอาหรับ
คาบสมุทรอาหรับ
อินฟราเรด
ภาพเคลื่อนไหว
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินเดีย
อินเดีย
อินฟราเรด
ภาพเคลื่อนไหว
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินเดีย
อินเดีย
อินฟราเรด
ที่ตามองเห็นได้
มหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรอินเดีย
สี
อินฟราเรด
ไอน้ำ
ภาพเคลื่อนไหว
เอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออก
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
Meteosat
Meteosat
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
Himawari
Himawari
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
ภาพ :