หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : ออสเตรเลีย - โอเชียเนีย

นิวแคลิโดเนีย
นิวแคลิโดเนีย
Meteosat 5
Meteosat 5
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
MTSAT
MTSAT
อินฟราเรด
ไอน้ำ
GOES West
GOES West
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
โพลีนีเซีย
โพลีนีเซีย
met5_cimss
สี
อินฟราเรด
ไอน้ำ
nrlmry_pacific
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
nrlmry_pacific_sh
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
ส่วนยอดเมฆ
ส่วนยอดเมฆ
ภาพ :