หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : แอฟริกา

มาเดรา หมู่เกาะคะเนรี
มาเดรา หมู่เกาะคะเนรี
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินฟราเรด
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
โมร็อกโก
โมร็อกโก
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินฟราเรด
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
แอลจีเรีย ตูนิเซีย
แอลจีเรีย ตูนิเซีย
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินฟราเรด
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
ลิเบีย
ลิเบีย
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินฟราเรด
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
อียิปต์
อียิปต์
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินฟราเรด
RGB
ภาพเคลื่อนไหว
แอฟริกาตะวันตก
eumetsat
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
cimss
cimss
สี
อินฟราเรด
ไอน้ำ
eumetsat
eumetsat
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
eumetsat
eumetsat
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
eumetsat
eumetsat
อินฟราเรด
ภาพเคลื่อนไหว
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
sat24
sat24
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
อินฟราเรด
ภาพเคลื่อนไหว
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
ภาพ :