หน้าหลัก
ภาพ :
คาบสมุทรอาหรับ:

Meteosat อินฟราเรด : คาบสมุทรอาหรับ

ปรับเป็นปัจจุบันทุกสามชั่วโมง

Meteosat อินฟราเรด : คาบสมุทรอาหรับ
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
คาบสมุทรอาหรับ:
ภาพ :