หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง:

แนวอากาศเย็น, ฝนหรือหิมะโปรยปราย, ความเปรียบต่างของแผ่นดิน-ทะเล

5 มิถุนายน 1999 08:15 UTC

แนวอากาศเย็น (1) แนวหนึ่งเพิ่งจะผ่านไปเหนือตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส. ด้านหลังมันนั้นท้องฟ้าแจ่มใส. เงาจากริ้วเมฆปรากฏให้เห็นบนภาพที่ตามองเห็นได้. แนวอากาศเย็นชั้นที่สอง (2) เข้าไปใกล้บริตทานี. ความแตกต่างเชิงความร้อนจะมีนัยสำคัญมากขึ้น: จะมีเมฆฝน (3) อยู่มากด้านหลังแนวชั้นที่สองนี้. ทะเล (4) นั้นไม่อาจจำแนกแยกแยะได้ง่ายจากแผ่นดิน (5) ในภาพอินฟราเรด: อุณหภูมิของแต่ละส่วนนั้นควรจะมีค่าเกือบเท่ากัน. ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับภาพที่ตามองเห็นได้นั้น ทะเล (4) จะมืดกว่าแผ่นดิน (5) มาก, เนื่องจากมันไม่ได้สะท้อนการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากเท่ากับแผ่นดิน.

ภาพที่ตามองเห็นได้: แนวอากาศเย็น, ฝนหรือหิมะโปรยปราย, ความเปรียบต่างของแผ่นดิน-ทะเล
ภาพที่ตามองเห็นได้
ภาพอินฟราเรด: แนวอากาศเย็น, ฝนหรือหิมะโปรยปราย, ความเปรียบต่างของแผ่นดิน-ทะเล
ภาพอินฟราเรด
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง: