หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง:

การปะทุของเอตนา, ซิซิลี

28 กรกฎาคม 2001 05:06 UTC

ซิซิลี. เราสามารถเห็นแนวกลุ่มควัน (1) ที่พวยพุ่งมาจากการปะทุของภูเขาไฟเอตนา ถูกผลักดันโดยลมตะวันตกเฉียงเหนือ. ในภาพที่ตามองเห็นได้นั้น, เงาของแนวควันจะครอบคลุมภูเขาไฟนั้น. ในภาพอินฟราเรด. เขตสีดำ ซึ่งหมายถึงเขตที่ร้อน จะมองเห็นได้ในบริเวณปากปล่องของภูเขาไฟ. เกาะลิปารี (2) มองเห็นได้เช่นกันทางตอนเหนือของซิซิลี.

ภาพที่ตามองเห็นได้: การปะทุของเอตนา, ซิซิลี
ภาพที่ตามองเห็นได้
ภาพอินฟราเรด: การปะทุของเอตนา, ซิซิลี
ภาพอินฟราเรด
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง: